Klik for at downloade publikationen som PDF


Skanderborg Kommune - Side 170

ADMINISTRATIONSOMRÅDET - Administration og fællesfunktioner borgmesterens vederlag. Anden viceborgmester modtager ikke et fast vederlag, men et funktionsvederlag svarende til første viceborgmesterens i dennes fravær. Endvidere gælder det i henhold til lovgivningen, at summen af formandsvederlag til formænd for byrådets stående udvalg, til formanden for Børn- og Ungeudvalget og til formanden for Folkeoplysningsudvalget årligt højest kan udgøre i alt 180 procent af borgmesterens vederlag. I Skanderborg Kommune udbetales et vederlag svarende til 30 procent af borgmesterens vederlag til formændene for byrådets stående udvalg. Formanden for Børn- og Ungeudvalget modtager et vederlag svarende til 15 procent af borgmesterens vederlag, mens formanden for Folkeoplysningsforbundet modtager et vederlag svarende til 10 procent af borgmesterens vederlag. Der ydes endvidere et fast vederlag til byrådets medlemmer eksklusive borgmesteren ligesom der i henhold til beslutning i Byrådet den 31. januar 2007 ydes vederlag for medlemskab af de stående udvalg samt af Børn- og Ungeudvalget. Vederlagene for udvalgsmedlemskab udgør i alt 125 procent af borgmesterens løn, og er fordelt mellem udvalgene i forhold til antal byrådsmedlemmer i udvalgene og herefter ligeligt mellem udvalgsmedlemmerne. Fra 2014 bliver antallet af byrådsmedlemmer i Byrådets stående udvalg reduceret således, at de nuværende 9 medlemmer af Økonomiudvalget reduceres til 7, mens de nuværende 7 medlemmer af de øvrige 4 udvalg reduceres til 5. De samlede udgifter til vederlag vil samtidig blive sænket med 260.000 kr. Ud over vederlagene, som er nævnt ovenfor, afholder Skanderborg Kommune udgifter til efterløn til borgmestre og udvalgsformænd, samt til møder, kurser, mv. Skanderborg Kommunes budget for 2012 til politikere udgør i alt 6.918.000 kr. 3.1.3 Kommissioner, råd og nævn (06.42.42) I forbindelse med møder i bl.a. Seniorrådet, Handicaprådet, Folkeoplysningsudvalget, m.fl. ydes der lovbestemte diæter til de medlemmer, der ikke er kommunalt ansatte eller medlem af Byrådet. Dertil kommer et budget til udbetaling af godtgørelser for tabt arbejdsfortjeneste, kørsel og andre udgifter i forbindelse med møder i kommissioner, råd og nævn generelt. Endelig er der i budgettet afsat midler til de enkelte kommissioner, råd og nævn til afholdelse af arrangementer og lignende. Skanderborg Kommunes budget vedr. kommissioner, råd og nævn udgør tilsammen 633.000 kr. i 2012. 3.1.4 Valg (06.42.43) Kommunerne har ansvaret for den praktiske afvikling af Folketingsvalg, kommunalvalg, valg til Europa-Parlamentet samt folkeafstemninger. I den forbindelse afholder kommunerne udgifter til annoncering af valgene, trykning af stemmesedler, indretning af valglokaler, optælling og indberetning af valgresultater, forplejning og aflønning af valgpersonale, mv. I 2013-2015 er der budgetteret med en udgift på 1,453 mio. kr. til afholdelse af kommunalvalg. 170

Side 169 ... Side 171